Besluiten Provinciale Staten 19 mei 2017

Bespreekstuk met stemming
PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

  • Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016: de jaarstukken bieden verantwoording over het in 2016 gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de daarvoor ingezette middelen. Dit voorstel is aangenomen. Daarbij is motie M1a ’Versterken controlerende taak 1’ (CDA en andere fracties) aangenomen. Bij motie 2a ‘Versterken controlerende taak 2’ (CDA en andere fracties) staakten de stemmen. Over de motie wordt bij de volgende vergadering weer gestemd.
  • Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant: de Verordening treasury regelt de manier waarop de provincie haar vermogen beheert. Dit voorstel is aangenomen. De heer
...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/overzicht-besluiten-provinciale-staten-19-mei-2017.aspx