Vacatures NieuwsTwitter

Projectsecretaris - Becoss

Achtergrond

Voor het dossier Rotterdam The Hague Airport zoeken wij ondersteuning door een (project)secretaris. De aandacht en werkzaamheden zullen zich vooral afspelen rondom een nieuw luchthavenbesluit. Dit heeft uiteenlopende gevolgen voor Rotterdam en leidt daardoor tot verschillende beleidsmatige vraagstukken waarover directie en bestuur geadviseerd worden. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, milieu (geluidhinder, luchtverontreiniging), gezondheid, economie en verkeer en vervoer. Daarnaast is het komend luchthavenbesluit aanleiding voor verschillende initiatieven in relatie tot de luchthavenactiviteiten die met regionale partners worden opgepakt. Denk hierbij aan het verminderen van hinder en het verbeteren van communicatie en economische voordelen. Hiermee gaat gepaard veelvuldig overleg met luchthaven, ministerie, provincie, (buur)gemeenten en ook bewoners- en milieuorganisaties. Maar ook intern gemeente tussen directies en afdelingen. Voor dit dossier is een projectmanager van Stadsontwikkeling, afdeling Economie, verantwoordelijk.

De functie

Sturen doen we het liefst met beide handen. We kunnen jou, als rechterhand van de projectmanager, daarbij goed gebruiken. De organisatie van de ondersteunende processen en omgeving zijn bij jou in goede handen. Zo nodig stel je hiervoor met de projectmanager ook de notities voor directie en bestuur op. Je krijgt bij ons ook de nodige verantwoordelijkheid. Naast procesmatige ondersteuning verwachten we ook dat je goed inhoudelijke beleidsmatige vraagstukken kan uitzoeken en op papier zetten. En als de situatie daar om vraagt krijg je van ons de verantwoordelijkheid voor projectonderdelen. De voortgang hiervan stem je regelmatig af met de projectmanager. We zijn een gemeente dus overleggen doen we graag. De organisatie en eventuele verslaglegging hiervan is van A – Z in jouw handen. Je week is verder gevuld met….

 • Onderhouden van interne contacten met (staf)afdelingen en medewerkers;
 • Opzetten en beheren van projectdossier;
 • Bewaken van administratieve en besluitvormingsprocessen;
 • Bijhouden van de gemeentelijke website;
 • Op de hoogte blijven over relevante aspecten van het project;
 • Fungeren als aanspreekpunt van het dossier.

Vraag en aanbod

Voordat je op de werkvloer de lift uitstapt, controleer dan eerst of je alles bij je hebt….

 • een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, liefst in de richting van ruimtelijke economie, sociale geografie of milieukunde;
 • 2 tot 4 jaar ervaring met beleidsvorming en programma-management, liefst in de gemeentelijke of provinciale context;
 • flexibiliteit als de situatie daar om vraagt;
 • oplossingsgerichte instelling;
 • je gevoel voor politiek en bestuur.

Verder word jij omschreven als een generalist met uitstekende communicatieve vaardigheden. Zowel mondeling als schriftelijk.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is naar verwachting medio juni voor 24-36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring als projectsecretaris / beleidsmedewerker. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in een politiek bestuurlijke omgeving met (meer dan) 2000 werknemers. (KO)
 •  De kandidaat dient een opleiding dan wel cursus succesvol te hebben afgerond en naar aanleiding daarvan in bezit te zijn van ondergenoemd certificaat.
 • De kandidaat beschikt over minimaal een van de volgende vraagstukken specifieke kennis: (KO)
  • Milieuvraagstukken
  • Luchtvaartvraagstukken
  • Ruimtelijke ordening vraagstukken
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerken
  • Communicatie
  • Flexibiliteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Omgevingsbewust
  • Initiatiefrijk
  • Planmatig werken
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Sociaal vaardig
  • Voortgang bewaken
  • Zelfstandigheid
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: naar verwachting medio juni
Aantal uur: 24-36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 27-5-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/projectsecretaris-3/