Vacatures NieuwsTwitter

Auditor - Becoss

Als onderdeel van de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) is afgesproken dat projecten regelmatig onder de loep worden genomen met een audit. Dit betekent dat auditors met behulp van deskundige collega’s vanuit de auditpool met een onafhankelijke blik een auditteam vormen en projecten toetsen op aspecten die cruciaal zijn voor het slagen van een project. Van daaruit zijn verbeter- en leerpunten te identificeren voor het project en de organisatie.

Met het auditen van projecten willen we bereiken dat projecten steeds blijven voldoen aan de eisen die wij daar zelf aan stellen en aan de eisen die anderen hieraan stellen (denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen uit wet en regelgeving). Daarnaast draagt het bij aan het lerend vermogen en de professionele ontwikkeling binnen de organisatie. We kunnen zo steeds gericht werken aan verbeteringen in hoe we projecten doen.

In de RSPW is vastgesteld dat jaarlijks een auditplan wordt opgesteld. Grote projecten zullen eens in de drie jaar geaudit worden. Het hart van de auditrichtlijnen wordt gevormd door de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken in de fysieke sector.

Naast het auditen van projecten auditen we ook programma’s met als kader de Rotterdamse Standaard voor Programma Sturing (RSPS) en opgaven die via procesmanagement worden aangevlogen met als kader het recent uitgekomen boek Procesregie als Vak.

Aangezien de beheersing van projecten, programma’s en processen grotendeels afhankelijk is van gedragsaspecten is er bij de audits veel aandacht voor de “soft controls”

Functie auditor

Het uitvoeren van de verbetergerichte audits gezamenlijk met het auditteam vanuit de auditpool. Het ervoor zorgdragen dat er op een deskundige en objectieve wijze, vooraf, tijdens en na afloop van het project/ programma/ proces, wordt getoetst op de beheersbaarheid en aansturing. Met als doel het positief beïnvloeden van de ontwikkeling van project-, programma-, procesmanagement binnen de fysieke diensten (leereffect).

Taken

 • Geeft leiding en sturing aan de medewerkers van het auditteam bestaande uit projectcontrollers en projectmanagers uit de auditpool die in deeltijd, naast hun reguliere werk, audits uitvoeren.
 • Draagt zorg voor het opstellen van het auditontwerp van audits die uitgevoerd worden.
 • Is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en realisatie van de audit.
 • Maakt afspraken met de opdrachtgevers (MT Projectmanagementbureau en-of projectmanagers bij audits op verzoek) over de uitvoering van de lopende audit;
 • Begeleidt auditors vanuit de auditpool bij de uitvoering van de auditwerkzaamheden;
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde audit;
 • Rapporteert aan de opdrachtgever over de resultaten van de audits en adviseert over structurele verbeteringen met betrekking tot de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie, Communicatie en Kwaliteit;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over structurele verbeteringen met betrekking tot de aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie, Communicatie en Kwaliteit;
 • Volgt ontwikkelingen en resultaten van onderzoek op auditgebied, vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar producten, werkwijzen en benodigde aanpassing in het auditbeleid;

Kwalificaties

opleidingsniveau

 • WO opleiding
 • Post HBO en/of postdoctorale opleiding Internal Operational Auditing

ervaring

 • 0 tot 4 jaar ervaring met operational audits;
 • 0 tot 4 jaar ervaring en aantoonbare capaciteit om succesvol een auditteam te leiden;
 • Kennis hebben van project- en financieel management.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is naar verwachting eind juni voor 32-36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking: (KO)
  1. Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  2. VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op WO niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat heeft één of meerdere van de hieronder genoemde aanvullende trainingen / cursussen (of gelijkwaardig) succesvol afgerond: (KO)
  • Post HBO Internal Operational auditing
  • Post doctoraal Internal Operational Auditing
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde ervaring in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
  • Auditervaring (operational audits). Minimaal 2 jaar.
  • Interviewtechnieken. Minimaal 2 jaar.
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis: (KO)
  • Kennis van interviewtechnieken
  • Kennis van (auditrapporten) schrijven
  • Microsoft Office
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgericht
  • Integriteit
  • Nauwkeurig
  • Verantwoordelijk
  • Interviewvaardigheden
  • Schrijfvaardigheid
  • Analytisch vermogen
  • Omgevingsbewustzijn
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: naar verwachting eind juni
Aantal uur: 32-36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, 2x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 7-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/auditor-2/