Vacatures NieuwsTwitter

Ervaren: WABO vergunningverlener Gebied - Becoss

Opdrachtomschrijving

De uitvraag voor de 3 FTE ervaren WABO vergunningverleners betreft een extra flexibele schil in het Gebied Centrum. Deze is nodig om drie redenen:

 1. Een vaste medewerker moet worden ingezet op een ander belangrijk project en wordt tijdelijk vervanging gezocht voor zijn plek. Duur 6 tot 12 maanden.
 2. Een van de inhuurkrachten is vertrokken. Duur 6 tot 12 maanden.
 3. Het werk is dermate toegenomen in het centrumgebied dat de bezetting moet worden uitgebreid. Duur 12 tot 24 maanden.

De ervaren WABO vergunningverlener behandelt complexe aanvragen voor o.a. hoogbouw en transformatieprojecten in het centrum van Rotterdam.

 Kernactiviteiten bouwaanvragen o.a.

 • Toetst complexe aanvragen op wetten, verordeningen en beleid
 • Stelt planologische adviezen ten behoeve van de bebouwingscommissie op
 • Beoordeelt adviezen en stelt concept beschikkingen op ten behoeve van het bevoegd bestuur
 • Draagt zorg voor de procedurebewaking, registratie van handelingen en documentatie van stukken
 • Draagt zorg voor registratie van handelingen en documentatie van stukken

Cluster Stadsontwikkeling

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is onder meer verantwoordelijk voor het verlenen van en toezicht houden op diverse vergunningen. Het belangrijkste werkproces betreft de vergunningen op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO) voor de onderdelen bouwen, slopen en asbest. De afdeling is ook procesmatig verantwoordelijk (niet inhoudelijk) voor de besluiten over de overige aangevraagde omgevingsvergunningen. Dit betreft vooral de vergunningen en meldingen voor milieu, gebruik, kap en inrit. Daarnaast worden overige vergunningen verleend zoals splitsing, onttrekking, standplaats, promotie en vergunningen op basis van de Leegstandswet. In alle werkprocessen wordt de klant centraal gesteld.
Het motto van de afdeling is “Vergunning in 1 dag”. Hierdoor is het accent in werkzaamheden verlegd van het toetsen en controleren na ontvangst van de aanvraag naar het leveren van advies op de inhoud en het proces voordat een aanvraag is ingediend. Daarmee is de afdeling veel meer onderdeel geworden van de andere werkprocessen binnen Stadsontwikkeling. Om deze taken te verrichten wordt gebruik gemaakt van de expertise die bij de verschillende specialisten op de afdeling aanwezig is. De afdeling werkt volledig digitaal.

Vraag en aanbod?

Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO- of WO-Bouwkunde. Je bent in het bezit van het diploma Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht Primair (ABW 1). Je hebt minimaal twee jaar ervaring.

Tevens ben je klantgericht en je kunt een goede probleemanalyse maken. Bovenal ben je in staat op een proactieve wijze bij te dragen aan de vergunningverlening van het bouwwerk en weet je zaken om te zetten naar acties. Je weet regie te voeren door proces en inhoud te verbinden en tijdig op te schalen indien nodig. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je hebt gevoel voor het politieke speelveld. Kortom, ben jij een persoonlijkheid die van aanpakken weet? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geboden wordt een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een dynamische en uitdagende omgeving.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is uiterlijk één kalendermaand na 2 juli 2018 voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende binnen 2 maanden (schoolvakantie) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen. (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding Bouwkunde op HBO of WO niveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond en in bezit van een diploma, namelijk Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht Primair (ABW 1 & ABW 2). (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring als WABO vergunningverlener (zoals beschreven in het functieprofiel). (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met behandelen en toetsen van aanvragen omgevingsvergunningen. (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • Relevante regelgeving zoals WABO, bouwbesluit en bouwverordering (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Zelfstandigheid
  • Klantgericht
  • Flexibel
  • Samenwerken / Teamplayer
  • Politieke sensitiviteit
  • Proactief / hands on mentaliteit
   • Je weet zaken om te zetten naar acties
  • Anticiperen
   • Je weet regie te voeren door proces en inhoud te verbinden en tijdig op te schalen indien nodig
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: naar verwachting juli 2018
Aantal uur: 32 - 40 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31.12.18
Verlengingsoptie: Ja, namelijk 3 * 12 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 13-5-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/ervaren-wabo-vergunningverlener-gebied/