Vacatures NieuwsTwitter

Inkomensconsulent heronderzoeken - Becoss

Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek).

Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen.

Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan.

De volgende werkzaamheden horen daarbij:

 • Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
 • Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren.
 • Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering en/of brutering vast.
 • Je kunt resultaten van heronderzoeken op correcte wijze vastleggen in de fraudemodule van Socrates, zodat je acties leiden tot sluitende managementinformatie.
 • Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
 • Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
 • Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken.
 • Je vraagt bij werkzoekenden informatie op over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
 • Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
 • Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
 • Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan.

 Vraag en aanbod

Je beschikt over een HBO-diploma en HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en aanvullende, functie specifieke opleidingen gevolgd. Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen en fraude-alertheid. Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Overige competenties die wij vragen:

 • Resultaat- en klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Analytisch vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Besluitvaardigheid
 • Cijfermatig inzicht
 • Accuratesse
 • Organisatiebewust

Functie vereiste kennis

De kandidaat dient over de volgende kennis te voldoen.

 • Beroepsopleiding klantmanager inkomen of vergelijkbaar
 • Participatiewet 2017 volgens richtlijnen W&I Rotterdam
 • Boete en maatregelen
 • Belastingen en toeslagen
 • Gesprekstechnieken
 • Confronterend gesprek
 • Omgaan met emotie en agressie
 • Fraude-alertheid
 • Controlerend huisbezoek
 • Timemanagement
 • Juridisch rapporteren
 • Relevante kennis van het uitkeringssysteem Socrates op het gebied van financiële mutaties, terugvordering, beëindig van de uitkering en het verwerken van boetes en maatregelen.

Gunningscriteria

 • De kandidaat is per direct (naar verwachting begin juli) voor 36 uur, voor 4 ½ dag week beschikbaar. Kandidaat is op werkdagen beschikbaar tussen 8:30 uur en 17:30 uur. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende één maand na de genoemde startdatum beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen: (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • Geef aan of u in het bezit is van een Rijbewijs B.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een HBO werk- en denkniveau. (KO)
 • De kandidaat dient een aanvullende training Inkomensconsulent of vergelijkbaar succesvol te hebben afgerond. (KO)
 • Geef aan of de kandidaat vanaf de startdatum beschikt over de volgende kennis: (KO)
  • Het raadplegen van en muteren in Socrates op het gebied terugvorderen en beëindigen van uitkeringen, opschorten en herstellen van uitkeringen, het verrichten van financiële mutaties (bv. doorbetalen vaste lasten/schuldaflossingen) en het verwerken van normwijzigingen.
  • Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op alle gebieden van minimaal een half jaar. De werkervaring moet recent zijn, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 3 maanden geleden de werkzaamheden in Socrates op regelmatige basis heeft verricht of de kandidaat moet recentelijk, d.w.z. in het afgelopen half jaar, een gedegen, praktijkgerichte training Socrates met goed gevolg hebben afgesloten, waarin alle genoemde onderwerpen uitgebreid aan bod zijn gekomen. 
 • Het raadplegen van en muteren in de fraudemodule in Socrates. (KO)
  • Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op dit gebied van minimaal een half jaar. De werkervaring moet recent zijn, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 3 maanden geleden de werkzaamheden in Socrates heeft verricht.
 • Geef aan of u vanaf de startdatum beschikt over de volgende kennis:
  • Timemanagement
  • Gesprekstechnieken confronterend gesprek en het omgaan met emotie en agressie.
  •  Boete en maatregelen, belastingen en toeslagen en loonstroken lezen en interpreteren.
  • Excel en Word (KO)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgericht
   • Kandidaat is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel wordt bereikt.
   • Kandidaat gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt.
   • Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht.
  • Communiceren
   • Kandidaat drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau.
   • Kandidaat formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander.
   • Kandidaat stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of kandidaat de ander goed begrepen heeft.
   • Kandidaat is in staat om de klant uit te leggen wat het wederzijds belang is van het naleven van de wet en de verplichtingen, die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.
  •  Klantgerichtheid
   • Kandidaat luistert en komt waar mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant, handelt hiernaar en geeft daarbij prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
   • Kandidaat is proactief en verdiept zich in de situatie van de klant. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen.
   • Kandidaat handelt naar de taakstelling van het team Heronderzoeken; dat er een balans wordt gevonden tussen servicegerichtheid, de verantwoordelijkheid van de klant en handhaving.
  •  Stressbestendigheid
   • Kandidaat blijft effectief functioneren onder tijds- en emotionele druk en laat zich niet van zijn stuk brengen.
   • Kandidaat stelt bij tijds- en emotionele druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen.
   • Kandidaat accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren.
  •  Planmatig werken
   • Kandidaat structureert het eigen werk(proces).
   • Kandidaat maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.
  •  Flexibiliteit
   • Kandidaat schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert.
   • Kandidaat pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures.
  • Accuratesse
   • Kandidaat werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd.
   • Kandidaat levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.
  •  Integriteit
   • Kandidaat weet algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag te handhaven. Is er op aanspreekbaar en kan anderen hierop aanspreken.
   • Kandidaat verkrijgt door kennis, houding en gedrag, vertrouwen van anderen. Is binnen het team open naar anderen, doch discreet over gevoelige zaken.
   • Kandidaat aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken, zowel richting collega's als de klant.

Kandidaat voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven.

 • Geef aan of u in relatie tot deze uitvraag beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. (KO)

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Librijesteeg 4
Startdatum: zo snel mogelijk, naar verwachting begin juli
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: ja, namelijk twee * één jaar
FSK: 8
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 14-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/inkomensconsulent-heronderzoeken/