Vacatures NieuwsTwitter

Projectmedewerker bijzondere bijstand itt - Becoss

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder het operationeel leidinggevend niveau.

Doel en generiek resultaat van de functie

Het zelfstandig uitvoeren van specialistische werkzaamheden op een deel van het vakgebied,  om te komen tot een optimale dienstverlening ten behoeve van het publiek met een doorlooptijd van een korte tot middellange termijn.

Kerntaken

 • Voert zelfstandig specialistische werkzaamheden uit op een deel van het vakgebied.
 • Verzamelt en verwerkt informatie en voert voorbereidende werkzaamheden uit ten behoeve van de (zwaardere)  specialisten.
 • Bepaalt op basis van eigen interpretatie de aanpak van de werkzaamheden.
 • Maakt gebruik van standaard methoden en technieken.
 • Signaleert afwijkingen en draagt oplossingen aan binnen aangegeven kaders.
 • Handelt vragen af en/of geeft voorlichting aan gasten en bezoekers over een aantal vastgestelde en standaard producten van een specifiek vakgebied.
 • Doet binnen de speelruimte van het eigen vakgebied verbetervoorstellen.
 • Beheert en verwerkt standaard gegevens of informatie volgens richtlijnen en procedures.
 • Rapporteert bevindingen op basis van vaste formats.

Contactpatroon

 • Onderhoudt intern contact met collega's over (aan)vragen en de voortgang van de werkzaamheden en gesignaleerde afwijkingen om af te stemmen.
 • Onderhoudt extern contact met burgers over producten om af te stemmen.

Competenties

Concemcompetenties:

Functiefamiliecompetenties:

 • Communiceren
 • Klantgerichtheid

Functiekwalificaties

 • MBO werk- en denkniveau
 • 3 tot 5 jaar ervaring op het vakgebied en/ of aanvullende  opleiding

Gunningscriteria

 •  De kandidaat is met ingang van begin/medio juli 2018 voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende twee maanden na de genoemde startdatum in goed overleg beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen. (KO)
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een MBO werk- en denkniveau. (KO)
 • Geef aan of u de training 'Fraudealertheid' succesvol heeft afgerond.
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring als Projectmedewerker bijzonder bijstand. (KO)
 • Geef aan of u in relatie tot deze uitvraag beschikt over de volgende ervaring:
  • Ervaring binnen een overheidsinstelling
  • Ervaring met het analyseren van verschillende (complexe) vraagstukken binnen het sociaal domein
  • Ervaring op het gebied van rapporteren van bevindingen
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis:
  • Rechtmatigheid Participatiewet (KO)
  • Wet bijzondere bijstand ( zoals IIT ) (KO)
  • Socrates (KO)
  • PIV of soortgelijk
  • SUWI
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Resultaatgerichtheid
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
  • Stressbestendig
  • Communicatief
  • Gediscplineerd
  • Accuraat
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: begin/medio juli 2018
Aantal uur: 32-36 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 17-6-2018.

Lees meer https://becoss.nl/job/projectmedewerker-bijzondere-bijstand-itt/