Follow @eindhoven_nt

De provincie verdubbelt het bedrag dat bij elkaar is gebracht door het publiek, tot een maximum van € 5.000 per project. Initiatiefnemers kunnen bij het opzetten van hun project ook een beroep doen op begeleiding van voorjebuurt.nl/brabant Veel animo Begin dit jaar stelde de provincie een eerste subsidieronde open voor in totaal € 50.000. Hiervoor was veel animo. De knuppelbrug in de wijst, het herstel van de kloostertuin in Sint Agatha, het Bijenlandschap in Baarle Nassau en een natuurlijke speeltuin in Waalre zijn enkele voorbeelden van projecten die zijn gerealiseerd dankzij een succesvolle crowdfunding actie. Betrokkenheid De provincie wil met...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/provincie-verlengt-campagne-natuurverdubbelaar
 

Provincie investeert in medische innovatie

Grote bedrijven doen minder onderzoek naar nieuwe medische technologie en farmaceutische producten. Zij kopen in plaats daarvan innovaties en licenties van het innovatieve midden- en kleinbedrijf. Mkb-ondernemingen hebben daardoor een steeds belangrijkere rol in het verbeteren van de gezondheidszorg. Zij hebben echter niet dezelfde toegang tot kennis en netwerken als grote bedrijven. Bovendien zijn voor hen de hoge kosten en lange looptijden van onderzoek moeilijker te dragen. De provincie wil het mkb daarom ondersteunen en stimuleren samen te werken met zorg- en kennisinstellingen. Op die manier kunnen nieuwe innovaties sneller beschikbaar komen voor patiënten. Ontwikkelen en toepassen Meer dan 350 bedrijven...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/provincie-investeert-in-medische-innovatie
 
De penning is een persoonlijk blijk van waardering van de commissaris voor Brabanders die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. Zr. Maria Magdalena heeft zich bijzonder ingezet voor de gemeenschap van Norbertinessen van St. Catharinadal. Nieuwe wegen Sint-Catharinadal ontstond in 1271. In 1295 vestigde de kloostergemeenschap zich in Breda om in 1679 definitief een thuis te vinden in het slot de Blauwe Camer in Oosterhout. De kloostergemeenschap zag zich de laatste jaren genoodzaakt naar nieuwe wegen te zoeken om inkomsten te verwerven. Onder leiding van priorin zr. Maria Magdalena werd een ambitieus plan opgesteld om wijn te gaan verbouwen, gastenverblijven te...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/commissarispenning-voor-zuster-maria-magdalena
 
Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren naar de kosteneffectiviteit van milieutaken.
Gedeputeerde Staten legden deze week het onderzoeksrapport ‘De staat van het mandaat’ voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten vroegen om dit onderzoek naar aanleiding van een motie die april vorig jaar werd aangenomen. De drie Brabantse omgevingsdiensten voeren in opdracht van de provincie en gemeenten taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Conclusies Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat de omvang van het overgedragen takenpakket en het mandaat niet bepalend zijn voor het doelmatig en efficiënt...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/verbetervoorstellen-voor-werkprocessen-milieutaken
 
Gedeputeerde Staten gaven het ontwerp inpassingsplan, inclusief MilieuEffectRapport (hierna: MER) en de ontwerp omgevingsvergunningen deze week vrij voor inspraak.  Inloopavonden Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de vier betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden. De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/ter-inzage-inpassingsplan-voor-28-windmolens-langs-a16
 
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Eersel. Na jaren van voorbereiding en zorgvuldige plannenmakerij heeft nu ook de hoogste rechter van Nederland besloten dat dit plan inhoudelijk klopt en dat alle procedures correct doorlopen zijn. We gaan nu snel verder om het project aan een aannemer te gunnen zodat de schop snel de grond in kan. We willen dat de nieuwe N69 eind 2021 gereed is voor verkeer zodat die stromen met auto’s en vrachtwagens voortaan niet meer door de kernen van Valkenswaard en Waalre hoeven te rijden...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/n69-kan-aangelegd-worden
 
3 bestuurders, rechts minister Cora van Nieuwenhuizen Die integrale aanpak biedt kansen op waardevolle resultaten die anders niet te bereiken zijn. Dat was de boodschap die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) meekreeg tijdens haar werkbezoek maandag 11 juni aan het project ‘Meanderende Maas’. Zij was daar op uitnodiging van dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas) en gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu). Doel van het bezoek was kennis uit te wisselen om tot goede besluitvorming te kunnen komen voor integrale rivierverruimingstrajecten. Het project ‘Meanderende Maas’ ter hoogte van Megen (nu in de verkenningsfase) kan wat de...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/klaar-voor-waterveilige-maas
 

Campagne Brabant is Open van start

Bekijk alle arrangementen op  www.visitbrabant.nl/brabantisopen . Brabant is Open promoot Brabant als aantrekkelijke bestemming voor bezoekers uit Nederland, België en Duitsland. Voor de campagne ontwikkelden Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Beekse Bergen, Efteling en Van Gogh Brabant inspirerende arrangementen en laten ze zien hoe je deze goed kunt combineren tijdens een kort verblijf in onze provincie. Daarnaast toont de campagne dat je in Brabant moet zijn voor de meest toonaangevende festivals en een optimale foodbeleving De campagne wordt ook benut om te laten zien dat Brabant aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven, internationals en studenten. Hiervoor wordt...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/campagne-brabant-is-open-van-start
 
De verwachting is dat Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zich binnenkort hierbij aansluiten. Minder CO2-uitstoot Brabant heeft in Europees perspectief een koploperspositie in zowel het aantal elektrische auto’s als een uitgebreide en slimme infrastructuur om die auto’s te laden. Met relatief veel elektrische auto’s, een van de grootste Europese busvloten, de productielijn voor elektrische vrachtwagens bij DAF, het Europees hoofdkantoor van Tesla en een historie van high tech innovaties heeft Brabant goud in handen. De grote steden en provincie willen die positie verder uitbouwen om de CO2-uitstoot te verminderen en Brabant een goede economische positie geven in deze groeimarkt. Centraal in de...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/gemeenten-en-provincie-accelereren-naar-100,-d-,000-elektrische-voertuigen
 
Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen. Slotakkoord = startakkoord De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Zo hebben de aanwezigen zo de basis gelegd voor een Actieprogramma Klimaatstroom...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/klimaattop-zuid-start-actieprogramma-energie-en-klimaat
 

Snelle aanpak knelpunten A2 en A58

Door het tekenen van 2 startbeslissingen maken zij de weg vrij voor een flinke verbetering van de doorstroming op zowel de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, als de A58 tussen Tilburg en Breda. De minister en de regio willen hiermee voorkomen dat beide knelpunten in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files komen te staan. Doorstroming prioriteit Minister Van Nieuwenhuizen: “Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is voor mij een prioriteit. Zowel de A2 als de A58 zijn belangrijke onderdelen van ons wegennet. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid en aan de nationale en regionale economie....Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/snelle-aanpak-knelpunten-a2-en-a58
 

Besluiten Provinciale Staten 1 juni 2018

U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive . Actuele motie
Statenleden kunnen een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat, genaamd een actuele motie. Op 1 juni 2018 werd de actuele motie M1a ‘Niet boren naar gas in Brabant’ ingediend (GroenLinks en andere fracties).
De motie werd aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Bekijk de volledige motie . Bespreekstukken met stemming
PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/besluiten-provinciale-staten-1-juni-2018
 
De commissarissen van de koning van Noord-Brabant en Zeeland, Van de Donk en Polman, bieden hem persoonlijk de resultaten aan om zo te onderstrepen dat het de 3 zuidelijke provincies ernst is in het snel aanpakken van de klimaat- en energieproblematiek. Veel animo De belangstelling voor de Zuidelijke Klimaattop, maandag in het FutureDome in Breda, is groot. Het aantal inschrijvingen loopt inmiddels tegen de 700. Er komen vertegenwoordigers van 62 gemeenten, de 3 provincies, 6 waterschappen, 102 organisaties/instellingen en 143 ondernemingen. Bekendheden als Margot Ribberink (klimatologe en voormalig weervrouw RTL), ‘plastic visser’ Marius Smit en ‘groene televisie-tuinman’ Lodewijk Hoekstra verlenen hun medewerking aan...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/juni/veel-animo-zuidelijke-klimaattop